Kategorie Polnische Literatur in deutscher Übersetzung

Zbigniew Herbert: Krasnoludki (deutsch)

Kra­sno­lud­ki ro­sną w le­sie. Mają spe­cy­ficz­ny za­pach i bia­łe bro­dy. Wy­stę­pu­ją po­je­dyn­czo. Gdy­by się dało ze­brać ich garść, usu­szyć i po­wie­sić nad drzwia­mi – może mie­li­by­śmy spo­kój. Das ist: Zwerge kommen im Wald vor. Sie haben einen besonderen Geruch und weiße Bärte.…